Erhvervsforsikringer

Netbankforsikring

Flere og flere virksomheder oplever, at hackere forsøger at få adgang til deres netbank.

Det er derfor vigtigt for en virksomhed at forsikre sig mod indbrud i netbank, da disse indbrud kan medføre store tab for virksomheden.

Men en netbankforsikring kan virksomheden sikre sig mod disse tab og dermed undgå bekymringer og uforudsete omkostninger.

Forsikringen dækker virksomhedens direkte tab af penge, samt værdipapirer på virksomhedens netbankskonti som følge af tredjemands indbrud i virksomhedens computersystemer.

Det gælder både hævning af indestående på konti, samt træk på tilhørende kassekredit.

Netbankforsikringen dækker ikke, hvis indbruddet sker via virksomhedens egne computere og netværk. Hvis tabet skyldes fejl i bank eller pengeinstituts systemer, vil tabet blive dækket af bank eller pengeinstitut.

LB Forsikring formidler netbankforsikringer på vegne af Risk Point.

Erhvervsløsøreforsikring

Forsikringen dækker brand, men kan udvides med el-skade, vand-, tyveri- og drifttab.

Forsikringen dækker dit løsøre, fx inventar, varer, it-udstyr mv. op til den aftalte forsikringssum, der skal svare til løsørets nyværdi.

Cyberforsikring

Langt de fleste virksomheder er i dag dybt afhængige af deres computere og internetadgang for at kunne drive deres forretning.

Derfor kan sikkerhedsbrister og de problemer, de kan medføre, have store negative konsekvenser. Det kan være i form af manglende adgang til internet, nedetid på systemer, tab af data eller uautoriseret offentliggørelse af persondata.

En cyberforsikring vil ikke forhindre sikkerhedsbrister i virksomheder, men kan dække nogle af de tab, ekstra omkostninger og erstatningskrav, som virksomheden kan blive ramt af efter hackerangreb.

Cyberforsikringen dækker blandt andet omkostninger til rådgivning i forbindelse med et hackerangreb, tab af data ved hackerangreb og betjeningsfejl, skade på omdømme, løsesum ved ”ransomware”, omkostninger ved myndighedskrav som følge af sikkerhedsbrist og erstatningsansvar.

Cyberforsikringen kan tegnes af nordiske virksomheder, der ikke har datterselskaber uden for Norden, og med en maksimal forsikringssum på 10 mio. kr.

Forsikringen kan udvides med dækningen i tilfælde af driftstab, betjeningsfejl og forsyningssvigt.

LB Forsikring formidler cyberforsikringer på vegne af Risk Point.

Rejseforsikring Erhverv

Hvis virksomheden sender en medarbejder til udlandet på en forretningsrejse, er det vigtigt at være dækket af en erhvervsrejseforsikring. Hverken det blå EU-sygesikringskort eller den private rejseforsikring dækker under forretningsrejser. Det gælder også selv om, der kun er tale om et kort besøg hos en udenlandsk forretningsforbindelse, et kundebesøg eller besøg på en messe.

Runa Forsikring tilbyder Rejseforsikring Erhverv, som dækker rene erhvervsrejser, samt kombinerede erhvervs- og ferierejser i hele verden. Den dækker også fri- og feriedage, som afholdes i forbindelse med erhvervsrejsen.

Rejseforsikring Erhverv dækker blandt andet sygdom og hjemtransport, ansvar, selvrisiko ved billeje, forsinket fremmøde, flyforsinkelse, ulykke, bagageforsikring og bagageforsinkelse. Den kan efter behov udvides med afbestilling, dækning i krigszoner samt medrejsende gæster og kunder.

Alle ansatte, der rejser erhvervsmæssigt, er dækket af virksomhedens rejseforsikring. Det gælder også ledsagende ægtefælle, samlever og børn.

Bemærk: I visse tilfælde kan du være dækket af din private rejseforsikring

LB Forsikrings Rejseforsikring Verden, som er et tilvalg til indboforsikringen, dækker også kombinerede privat- og erhvervsrejser, men kun hvis erhvervsdelen af rejsen udgør maks. 1 dag.

LB Forsikring formidler Rejseforsikring Erhverv på vegne af Risk Point

Erhvervsansvarsforsikring

Forsikringen dækker det erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, som du eller dine ansatte pådrager jer.

Forsikringen dækker ikke en skade dine ansatte forvolder på dig og dine ting, men sådan skade kan være dækket på din erhvervs- eller virksomhedsforsikring eller på en ulykkesforsikring.

Forsikringen dækker tingsskader med op til 5 mio. kr. og personskader med op til 10 mio. kr.

Bygningsforsikring for erhvervsbygninger

Forsikringen dækker bygningsbrand, anden bygningsbeskadigelse, svamp- og insektskade, glas- og kummeskade og udvidet rørskade.

De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye.

Glasforsikring

Forsikringen dækker glasruder i lokaler, som benyttes erhvervsmæssigt.

Forsikringen dækker udgiften til udskiftning af ituslået glas.

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring. Derfor skal alle, som udfører arbejde for andre være forsikret under arbejdets udførelse. Det gælder, uanset om man er lønnet eller ulønnet. Det er den, der får udført arbejdet for sig, der skal sørge for forsikringen.

Medlemmer, som har "ung pige i huset", au pair pige eller anden ordning med kommunen om børnepasning, skal købe en arbejdsskadeforsikring for personen, som passer barnet.

Der er ikke forsikringspligt, hvis det samlede antal timer for medhjælp i husholdningen til fx børnepasning, rengøring eller havearbejde ikke overstiger 400 timer.

Selvstændige, dvs. personer, som driver selvstændig virksomhed med personlig hæftelse og medarbejdende ægtefæller, har også mulighed for at købe arbejdsskadeforsikringen, så de er sikret efter arbejdsskadeloven.

LB Forsikring formidler arbejdsskadeforsikringer for Nærsikring.

Ledelsesansvarsforsikring

Som bestyrelsesmedlem eller direktionsmedlem påtager man sig opgaver og pligter for det selskab, som man sidder i bestyrelsen eller direktionen for. Bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer hæfter personligt og ubegrænset for evt. krav, som kan blive rejst af blandt andet kreditorer.

Disse krav kan opstå i forbindelse med finansiel krise i virksomheden, omstrukturering, opkøb- og fusioner, overtrædelse af selskabs- eller regnskabsloven, og ved fejl i finansielle eller driftsmæssige oplysninger.

Det er derfor vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af direktionen er forsikret, så de er dækket i tilfælde af, at der bliver rejst et økonomisk krav mod dem.

Ledelsesansvarsforsikringen omfatter virksomhedens ledelse, herunder bestyrelse og direktion.

Forsikringen dækker det personlige ansvar, ledelsen har, under udførelse af deres hverv i forbindelse med daglig drift og strategisk ledelse.

Forsikringen sikrer også juridisk bistand og dækker sagsomkostninger ved krav.

LB Forsikring formidler ledelsesansvarsforsikringer på vegne af Risk Point.

Nøglepersonsforsikring

Dækker lønomkostningerne ved langvarig sygdom blandt virksomhedens ansatte. Forsikringen dækker også sygemeldinger som følge af stress.

Virksomheden får løbende udbetalt de lønomkostninger, som den opretholder til den sygemeldte medarbejder. Beløbet kan frit anvendes til vikardækning eller andet.

LB Forsikring formidler nøglepersonsforsikringer på vegne af Risk Point.

Ofte stillede spørgsmål

Skal man have sin private forsikring hos jer for at købe erhvervsforsikringer?

Vores hovedområde er at tilbyde vores medlemmer privatforsikringer, men vi kan tilbyde ukomplicerede erhvervsforsikringer til medlemmer, som enten har et bierhverv eller en ægtefælle/ samlever, der er selvstændig.

Du kan kun købe erhvervsforsikringer hos os, hvis du har dine private forsikringer hos os.

Er du medlem af Dansk Psykologforening, er det ikke et krav, at du har privatforsikringer hos os for at købe erhvervsforsikringer.

Kan jeg beholde min erhvervsforsikring, hvis jeg siger mine private forsikringer op?

Nej, siger du dine private forsikringer op, kan erhvervsforsikringen ikke fortsætte.

Jeg har ansatte i firmaet - Skal jeg have en særlig forsikring?

Har du ansatte, skal du have en arbejdsskadeforsikring. Det er lovpligtigt. Dette gælder også for den ansatte direktør af ikke-enkeltmandsejet virksomheder.

Skal jeg ændre min erhvervsforsikring, hvis min virksomhed er blevet større?

Den rådgivning, du får om dine forsikringsbehov, når du køber din erhvervsforsikring, tager udgangspunkt i virksomheden, som den er.

Vokser din virksomhed, køber du nyt dyrt løsøre eller begynder på nye forretningsområder, kan dine behov ændre sig.

Det er vigtigt, at du kontakter os, når der sker større ændringer, så vi til enhver tid kan sikre, at du har den dækning, du har brug for.